Coachpraktijk Wij Samen.

Algemene voorwaarden


Bekijk hieronder onze AVG.

Privacyverklaring


Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6-05-2022


Contactgegevens


De persoonsgegevens worden verwerkt door:


Judith van den Akker, Coachpraktijkwijsamen, KVK 37148341


Binnenkruier 11, 1671 DA Medemblik, 06-45341667,

info@coachpraktijwijsamen.nl


Het gebruik van persoonsgegevens door Judith van den Akker


Ik verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.


Persoonsgegevens


Judith van den Akker verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:


 • NAW-gegevens


 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers


 • Geboortedatum


 • Geslacht


 • Burgerservicenummer


 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid


 • Beschikking


 • Intakeformulier


 • Gegevens in een risico-inventarisatie en ondersteuningsplan


 • Gespreksverslagen


 • Inhoud van communicatie


 • Zorgovereenkomsten


Doeleinden


Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:


 • Het onderhouden van contact;


 • Een goede en efficiënte dienstverlening;


 • Beheer van het cliëntenbestand;


 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;


 • Het bieden van begeleiding op maat;


 • Verbetering van de dienstverlening;


 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;


 • Facturering;


 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;


Grondslagen


Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het socialezekerheidsrecht.


Tevens verwerken ik persoonsgegevens, omdat ik hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:


 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van mijn dienstverlening;


 • De bescherming van mijn financiële belangen;


 • De verbetering van mijn diensten;


 • Beveiliging en het beheer van mijn systemen;


Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.


Verstrekking aan derden


In het kader van mijn dienstverlening kan ik persoonsgegevens uitwisselen. Ik kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van mijn website, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.


Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ik aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.


Doorgifte van uw gegevens buiten de EER


Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt, gebeurt dit in achtneming van de hiervoor toepasselijke wet- en regelgeving.


Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.


Hoe lang wij uw gegevens bewaren


Ik zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die ik in deze privacyverklaring heb genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.


Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik me moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.


Belangrijkste bewaartermijnen


Gegevens                                                     Aantal jaren


Ondersteuningsplannen                           15

Andere gegevens (dossiers) die vanuit overheidswege (bijv. belastingdienst) beschikbaar moet blijven

7

Geheimhoudingsplicht


Ik ben verplicht tot geheimhouding van gegevens over cliënten. Voor medewerkers die werken met persoonsgegevens van relaties en medewerkers geldt een vergelijkbare geheimhoudingsplicht. Deze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat hen uit hoofde van functie over medewerkers en relaties bekend is geworden en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. De medewerkers van medewerkers tekenen een geheimhoudingsverklaring alvorens zij toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.


Toestemmingsverklaring


Ik vraag de cliënt voor het opvragen, uitwisselen en inventariseren van informatie ten behoeve van de zorgverlening en voor het inzage door auditoren een toestemmingsverklaring te ondertekenen.


Uw rechten


U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 3 werkdagen een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.


Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.


Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:


Judith van den Akker


Binnenkruier 11, 1671 DA Medemblik, 06-45341667, info@coachpraktijkwijsamen.nl


Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door mij, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen privacyverklaring


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6-05-2022


Ik kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.